Bases per cobrir la selecció de 4 places d’auxiliar administratiu 294 visites

L’Ajuntament de Tortosa convoca un procés de selecció per a cobrir 4 places d’auxiliar administratiu.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM FUNCIONARIAL DE CARRERA, DE 4 PLACES DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C2, A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA”

L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de QUATRE places de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa.

Les persones aspirants seleccionades seran nomenades com a funcionàries de carrera, a temps complet, amb la distribució horària d’acord amb les necessitats del servei, sempre complint el còmput anual d’hores d’acord amb la legislació vigent.

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea també poden accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que les persones espanyoles a les ocupacions públiques, amb excepció de les que directament o indirectament impliquin una participació en l’exercici del poder públic o en les funcions que
  tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. Les previsions anteriors són aplicables, sigui quina sigui la nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d’aquesta edat dependents. L’accés a l’ocupació pública com a personal funcionari s’estén igualment a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de  treballadors, en els termes que estableix en el primer paràgraf d’aquesta lletra. Les persones estrangeres a les quals es  refereixen els apartats anteriors, així com els / les estrangers/es amb residència legal a Espanya, poden accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les persones espanyoles. En tot en el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el Reial Decret 543/2001, de 18 de maig, sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació
 • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa
 • No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’Annex III)
 • No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’Annex III)
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
 • Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent d’acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base QUARTA
 • Estar en possessió de la titulació exigida que es determina a l’Annex I de requisits particulars d’aquestes bases
 • Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat que acrediti el compliment de les condicions d’equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política Lingüística corresponent al nivell que es determina a l’Annex I de requisits particulars de la convocatòria. En cas que no es compti
  amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català
 • Tots els requisits establerts s’hauran de complir i acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds

Per consultar les bases completes de la convocatòria feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.