Borsa de Treball d’Auxiliar d’Arquitectura 216 visites

L’Ajuntament de Tortosa convoca un procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal funcionari interí, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar, categoria Tècnic/a Auxiliar d’Arquitectura, subgrup de classificació profesasional C1.

L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar, categoria tècnic/a auxiliar d’arquitectura, subgrup de classificació professional C1, a
l’Ajuntament de Tortosa

El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

La persona aspirant seleccionada serà nomenada com a funcionària interina, a temps complet o parcial, amb la distribució horària d’acord amb les necessitats del servei, sempre complint el còmput anual d’hores d’acord amb la legislació vigent.

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola. Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea també poden accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que les persones espanyoles a les ocupacions públiques, amb excepció de les que directament o indirectament impliquin una participació en l’exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. Les previsions anteriors són aplicables, sigui quina sigui la nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d’aquesta edat dependents. L’accés a l’ocupació pública com a personal funcionari s’estén igualment a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes que estableix en el primer paràgraf d’aquesta lletra. Les persones estrangeres a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com els / les estrangers/es amb residència legal a Espanya, poden accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les persones espanyoles. En tot en el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el Reial Decret 543/2001, de 18 de maig, sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació
 • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa
 •  No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’Annex III)
 •  No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’Annex III)
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
 • Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent d’acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base QUARTA
 • Estar en possessió de la titulació exigida que es determina a l’Annex I de requisits particulars d’aquestes bases
 • Estar en possessió del permís de conducció, vigent, que es detalla a l’Annex I de requisits particulars d’aquestes bases
 • Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat que acrediti el compliment de les condicions d’equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política Lingüística corresponent al nivell que es determina a l’Annex I de requisits particulars de la convocatòria. En cas que no es compti
  amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català
 • Tots els requisits establerts s’hauran de complir i acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds

Convocatòria i presentació de sol·licituds

 • L’anunci de l’aprovació de la convocatòria i de les bases que regulen aquest procés de selecció es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Aquests anunci també es publicarà al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament de Tortosa
 • Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés de selecció es dirigiran a l’Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Tortosa i es presentaran en hores d’oficina, al Registre General de la corporació. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà hàbil de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en finalitzarà als 10 dies hàbils. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada per la legislació aplicable. En aquest supòsit, les persones aspirants hauran de comunicar immediatament aquest fet a l’Ajuntament de Tortosa via fax, telegrama, trucada telefònica o e-mail (cpj.tortosa@tortosa.cat) al Departament de Recursos Humans
 • Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i altres comunicacions d’aquest procés de selecció
 • La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació a que les notificacions o comunicacions derivades d’aquest procés de selecció que s’hagin d’efectuar a les persones aspirants es facin mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud
 • Les persones aspirants tindran la responsabilitat exclusiva de vetllar per l’actualització permanent de les dades del domicili, correu electrònic o telèfon de contacte davant de l’Ajuntament de Tortosa, mitjançant instància de modificació de dades personals que hauran de presentar en el Registre d’entrades d’aquesta Corporació, així com de garantir-ne la funcionalitat
 • A la sol·licitud de les persones aspirants hauran de manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun del requisits exigits en aquestes bases, referides a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Per la simple concurrència a aquest procés selectiu s’entén que la persona aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les
 • Les persones aspirants adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent:
  • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat o del passaport
  • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida
  • Currículum vitae
  • Fotocòpia compulsada del certificat de coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell que es determina a l’Annex I de requisits particulars de la convocatòria, o la documentació que acrediti el compliment de les condicions d’equivalència amb aquest certificat que eximeixi de la realització de la prova sobre coneixement de la llengua catalana
  • Fotocòpia compulsada dels mèrits que s’al·leguin per tal de ser valorats
  • Declaració responsable de l’annex III
  • Fotocòpia compulsada del permís de conducció vigent de la classe B
  • Rebut de pagament acreditatiu d’haver abonat a la Tresoreria municipal l’import dels drets d’examen
  • Cal manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que accepta que les notificacions o comunicacions derivades d’aquest procés de selecció que se li hagin d’efectuar es facin mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’annex III)
  • Cal manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun del requisits exigits en aquestes bases, i que les accepta íntegrament (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’annex III)
  • Per acreditar l’experiència professional a l’administració pública s’haurà d’aportar un certificat de serveis prestats emès pel / per la Secretari/a
  • Per acreditar l’experiència professional a valorar en la base SETENA 1.a)4) en el sector privat, en el cas a) per compte d’altri, s’haurà d’aportar contracte de treball i fulls de nòmina (d’inici i final de cada període) de l’empresa en els quals consti el lloc de treball, i en el cas b) en règim d’autònoms, a més de l’anterior documentació relativa a les funcions exercides, caldrà aportar la del l’epígraf de l’IAE corresponent, i informe/certificat on constin els assumptes més rellevants, amb especificació de la denominació, any, i durada
  • S’haurà d’aportar un informe de la vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que s’ha d’acompanyar, obligatòriament, a més a més, de contractes de treball i fulls de nòmina que acrediti la naturalesa dels serveis prestats, en el benentès que només es valoraran els que tinguin relació directa amb les tasques i funcions del lloc de treball a cobrir
  • En els certificats o títols dels cursos de formació hauran de constar el nombre d’hores. En el cas que no figuri el nombre d’hores es consideraran com a cursos de durada inferior a 20 hores i no seran valorats pel tribunal
  • No es valorarà cap mèrit no acreditat documentalment. Si aquests documents no es presenten abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no seran tinguts en compte
  • La taxa pels drets d’examen és de 20,95 EUR, que han de ser satisfets prèviament per les persones aspirants, i adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de presentar les sol·licituds. Resten exempts del pagament dels drets d’examen els subjectes passius en situació de desocupació que no percebin cap prestació econòmica i ho acreditin documentalment, mitjançant document expedit pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que certifiqui la situació actual (alta o baixa), i la seva situació actual sobre prestacions, i document de la  tresoreria de la Seguretat Social que certifiqui la seva situació actual en el sistema de la Seguretat Social.

Per a consulta les bases completes feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.