Borsa de treball de Tècnic/a d’Assessorament d’Emrpeses 211 visites

El Consell Comarcal del Montsià publica les Bases per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball per al desenvolupament provisional de llos de treball de Tècnic/a d’Assessorament d’Empreses, subgrup A2.

Aquestes bases tenen per objecte regular la constitució i funcionament d’una borsa de treball per al desenvolupament  provisional de llocs de treball de tècnic o tècnica d’assessorament a empreses, subgrup A2, per al Consell Comarcal del Montsià, mitjançant la contractació de personal temporal, per a casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.

El procés de selecció de personal és el de concurs oposició per torn lliure.

Es podran realitzar contractes laborals temporals mitjançant qualsevol modalitat de duració determinada que estableix el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (TRET).

Requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea
 • Els nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds
 • Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques de la plaça objecte de la convocatòria
 • Estar en possessió d’un títol universitari de Grau, Llicenciatura o Diplomatura i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives
 • En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspondrà a l’aspirant la seva acreditació mitjançant norma legal o certificat expedit pel Ministeri d’Educació
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública
 • No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents a la plaça
 • No trobar-se comprès en causes d’incapacitat o d’incompatibilitat de les previstes a la legislació vigent
 • Acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya nivell C de suficiència o alguna de les titulacions equivalents
 • En el cas de que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o exercici de nivell de coneixement de llengua catalana del mateix nivell que el requerit a la convocatòria, que ha de ser superat pels/per les aspirants
 • Estar en possessió del permís de conduir i de vehicle propi, i tenir disponibilitat per desplaçar-se
 • Les persones amb alguna disfunció funcional que requereixin adaptacions per a la realització de les proves, hauran d’adjuntar la condició legal de disminuït amb el dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes previstos al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat
 • Aquests requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la incorporació a la plaça

Les tasques a desenvolupar són:

 • Dinamització empresarial. Projectes dirigits a:
  • Acompanyar la creació de noves empreses
  • Fomentar la innovació empresarial i el desenvolupament tecnològic
  • Detectar potencials emprenedors locals
  • Fomentar la cooperació entre les petites i mitjanes empreses del territori per millorar la comercialització dels seus productes
  • Identificar les necessitats de les empreses ja existents i també de les noves oportunitats d’activitat del territori
 • Organització i cooperació pel desenvolupament. Projectes dirigits a:
  • Executar l’estratègia de l’àrea de suport a l’empresa de l’Agència de Desenvolupament Local del Montsià definida per l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació del Montsià
  • Donar compte, informar i estar sotmès a la supervisió mensualment a la Comissió de Seguiment de l’Estratègia Territorial
  • Donar suport i dinamitzar les comissions de seguiment i els organismes de cooperació com a instruments de dinamització socioeconòmica del territori que es vinculen a l’Estratègia Territorial Montsià 2026
  • Fomentar actuacions integrals i interdepartamentals entre diferents àrees per a dur a terme projectes de caire socioeconòmic
  • Impulsar el diàleg entre els diferents agents socioeconòmics per crear i aprofitar sinèrgies que permetin consolidar el desenvolupament del territori
  • Organitzar i/o participar en trobades d’intercanvi de coneixements i experiències sobre iniciatives de desenvolupament local
 • Sistemes d’informació territorial. Projectes dirigits a:
  • Impulsar sistemes d’informació per la recollida de dades sistemàtica que permetin la planificació i la presa de decisions en l’àmbit socioeconòmic
  • Impulsar estudis sobre la realitat socioeconòmica del territori. Impulsar estudis
 • En matèria de planificació i implementació de projectes de desenvolupament local:
  • Contribuir al disseny i/o coordinació de l’estratègia de desenvolupament social i econòmic del territori
  • Impulsar la cooperació entre els actors públics, privats i de la comunitat educativa del territori per a la creació i posada en marxa de plans d’acció de desenvolupament local
  • Efectuar el control i el seguiment de l’execució dels programes i projectes
  • Promocionar i difondre entre la població del territori les accions de desenvolupament social i econòmic que es realitzen
 • En matèria de coordinació amb les entitats locals del territori:
  • Assessorar els gestors públics i proporcionar-los la informació adient per a la presa de decisions
  • Coordinar-se amb altres àrees de les diferents entitats locals del territori en funció dels àmbits d’actuació dels projectes a executar
 • En matèria d’assessorament i suport tècnic a noves iniciatives econòmiques:
  • Identificar oportunitats de nova activitat afavorint l’emergència de recursos infrautilitzats i aprofitant els buits de mercat
  • Donar suport i assessorament, en col·laboració amb les oficines o àrees de promoció econòmica especialitzades, a l’elaboració de plans d’empresa, ajuda a la cerca dels recursos econòmics i de finançament necessaris i acompanyar la posada en marxa i la consolidació de les microempreses i petites empreses
 • En matèria de participació, sensibilització i dinamització:
  • Establir mecanismes de comunicació i cooperació amb els actors socioeconòmics i les persones del territori
  • Promoure la implicació del conjunt de la ciutadania en el projecte de dinamització socioeconòmica

Presentació d’instàncies:

 • Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al Registre General del Consell Comarcal, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació de les bases de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià (www.montsia.cat) i s’han d’adreçar a la presidència de la Corporació
 • Presentació d’instàncies de manera telemàtica: Si s’optés per aquesta via, els aspirants hauran d’emplenar la instància genèrica que trobaran a la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià i adjuntar la documentació acreditativa i el model d’instància, degudament signat, que es troba a l’annex I d’aquestes bases
 • Presentació d’instàncies de manera presencial: Si s’optés per aquesta via, els aspirants hauran d’emplenar la instància adjunta a aquestes bases (annex I) i presentar-la al Registre General del Consell Comarcal del Montsià, pl. Lluís Companys, s/n d’Amposta (horari de registre: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.)
 • El model normalitzat d’instància es troba a l’annex I
 • Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguin, i específicament de la següent:
  • DNI/NIE o, si s’escau del passaport
  • Titulació acadèmica requerida
  • Carnet de conduir
  • Informe de vida laboral o certificat de serveis prestats
  • Currículum o llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs i mèrits i circumstàncies al·legades que hagin de ser valorades
  • La documentació s’ha de presentar en còpia

Per consultar les bases comlpetes feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.