Concurs per una plaça d’oficial de 1ª d’obres de la brigada Municipal d’Obres i serveis 227 visites

Concurs per a la provisió d’una plaça d’oficial de 1ª d’obres de la brigada Municipal d’Obres i serveis Grup C2.

Objecte de la convocatòria:

 • Es convoca concurs per a la provisió d’una plaça d’Ofi cial de 1a adscrit a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Alcanar, grup professional C2, en la modalitat de contracte de relleu, amb dedicació d’un 75% de la jornada laboral anual, en substitució i relleu i fi ns la jubilació defi nitiva del titular, així com per a la constitució d’una borsa de treball modalitat contracte de relleu

Funcions:

 • Les corresponents al personal pertanyent a l’escala C2 i que estiguin atribuïdes per normativa estatal, Comunitat Autònoma o Ajuntament
 • Les previstes a la fitxa corresponent de la relació de llocs de treball aprovada per aquesta corporació relativa al personal que ocupi una plaça d’oficial 1a
 • Específicament, les que a títol d’orientació i sense que limitin o impossibilitin que se’n pugui haver de realitzar d’altres, les que s’esmenten tot seguit:
  • Identificar i informar de l’existència d’elements que puguin afectar a la seguretat viària
  • Interpretar plànols per tal de situar els punts quilomètrics sobre els mapes i plànols mitjançant la utilització d’aparells de mesura, i realitzar amidaments d’elements comptables
  • Realitzar els treballs vinculats a la conservació i manteniment de les vies públiques, seleccionant el procediment, els materials i les tècniques de treball més adequades a cada situació
  • Elaborar morters i diverses barreges de material, necessàries per a les obres de conservació i manteniment de les vies públiques
  • Tenir cura de la qualitat del seu treball, comparant els resultats obtinguts amb les especifi cacions o resultats esperats, i si s’escau corregir desviacions, així com proposar millores en l’execució dels treballs
  • Col·laborar amb els tècnics del servei en els treballs de camp (presa de dades d’elements de la via, amidament “in situ”, aforaments manuals de vehicles i vianants, fotografi es…) per a la posterior elaboració de plànols i/o actualització de bases de dades
  • Fer servir les eines manuals i mecàniques, requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació i calibratge, solucionant si s’escau, petites avaries seguint les indicacions establertes en la documentació tècnica associada
  • Conduir els vehicles pesats i la maquinària d’obres públiques, així com la resta de vehicles assignats al servei
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
  •  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que se li atribueixin
  • Integrar en el desenvolupament de les seves funcions criteris i actuacions que fomentin l’ús cívic de l’espai viar i la reducció de l’accidentalitat dels usuaris de les vies publiques
  • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda dintre de la seva categoria professional

Per a consultar les bases de la convocatòria feu clic aquí.

 

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.