Es busca Diplomat/da en Treball Social 339 visites

Es busca Diplomat/da en Treball Social per a Centres Educatius del Baix Ebre per a realitzaqr sbstitucions de curta durada.

Requisists:

  • Disposar de la Diplomatura en Treball Social
  • Coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1)
  • No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d¡èssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolscència
  • Experiència de 24 mesos en llocs similars
  • Català: nivell C1, Domini eficaç, tant escrit com parlat

Les tasques a realitzar són:

  • Desenvolupar treball social per tal de garantir l’atenció integral del procés educatiu de l’alumnat
  • Analitzar la cobertura de les necessitats de materials, físiques i socials per fer ús dels recursos disponibles en benefici de l’alumne
  • Realitzar reunion i entrevistes fora de l’horari establert

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.