Es busca Informador/a Turístic/A 226 visites

L’Ajuntament del Perelló convoca un procés de selecció d’un/a Informador/a Turístic/a.

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, amb caràcter laboral temporal, mitjançant concurs, d’un informador turístic o una informadora turística per a l’oficina de turisme de Perelló Mar durant els mesos de juliol i agost, d’acord amb el que es detalla a continuació:

 • Denominació del lloc de treball: INFORMADOR/A TURÍSTIC/A
 • Núm. de llocs: 1
 • Règim jurídic: laboral a temps parcial
 • Grup de classificació: C2
 • Durada del contracte: juliol i agost de 2019
 • Jornada: 35 hores setmanals repartides en dies laborables i festius, amb els descansos previstos a la Llei
 • Retribució: segons normativa aplicable d’acord amb el seu règim jurídic
 • Funcions d’aquest lloc de treball: assessorament, des de l’oficina de turisme de Perelló Mar, als turistes sobre recursos i activitats que poden trobar al municipi i a la zona
 • Requisits de les persones aspirants
 • Per prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants compleixin en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Requisits:

 • Ésser espanyol o espanyola, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de persones treballadores o estranger o estrangera amb residència legal a Espanya; d’acord amb el què preveuen els articles 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
 • Haver complert setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació
 • Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques i no patir cap malaltia ni tenir per cap impediment físic o psíquic que impedeixin exercir normalment les funcions que corresponguin
 • No haver estat inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració Pública
 • No estar sotmès o sotmesa a cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
 • Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària o equivalent
 • Conèixer la llengua catalana amb el nivell de suficiència equivalent al nivell B2 de la Junta Permanent de Català
 • Les persones aspirants que no puguin acreditar documentalment que posseeixen el nivell requerit s’hauran de sotmetre a les proves de coneixements de català que preveuen aquestes bases
 • Conèixer la llengua castellana amb el nivell superior, aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
  Les persones aspirants no espanyoles o de país de llengua oficialment no espanyola, que no puguin acreditar  documentalment que posseeixen el nivell requerit s’hauran de sotmetre a les proves de coneixements de castellà que preveuen aquestes bases
 • Conèixer la llengua anglesa a nivell intermedi equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
 • S’admetrà com a equivalent a aquest nivell el fet d’haver cursat l’anglès com a primera llengua estrangera en el Batxillerat a partir de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, amb una nota mitjana de batxillerat de notable
 • Les persones aspirants de països la llengua oficial dels quals sigui l’anglesa, no caldrà que acreditin documentalment posseir coneixements en llengua anglesa
 • Conèixer la llengua francesa a nivell bàsic equivalent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
  Les persones aspirants de països la llengua oficial dels quals sigui la francesa, no caldrà que acreditin documentalment posseir coneixements en llengua francesa
 • A les persones aspirants que no puguin acreditar documentalment que posseeixen el nivell requerit de francès, se’ls realitzarà una prova de coneixements orals de francès

Sol·licituds:

 • Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament, en horari d’oficina, en el termini improrrogable de 20 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació de les bases i la convocatòria en la Seu Electrònica de l’Ajuntament
 • També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes per la legislació vigent
 • Les sol·licituds s’adreçaran a l’Alcalde–President de la Corporació i els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta convocatòria en la data en què expira el termini per la presentació d’instàncies
 • S’haurà d’acompanyar la sol·licitud amb la següent documentació:
  • Fotocòpia simple del Document Nacional d’Identitat o document acreditatiu de la identitat i nacionalitat d’acord amb la base 2. En el cas d’estrangers, fotocòpia simple del NIE o passaport
  • Les persones estrangeres la llengua del seu país d’origen dels quals no sigui l’espanyol, per a quedar exempts de la prova de castellà, hauran d’aportar original o fotocòpia compulsada de:
   • Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol
   • Diploma d’espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent. O certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest
   • Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes
  • Fotocòpia simple del títol exigit a les bases. En el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles, haurà d’anar acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura
  • Original o fotocòpia compulsada del títol o certificat acreditatiu del coneixement del català exigit en la convocatòria
  • Fotocòpia compulsada del títol o certificat acreditatiu del coneixement d’anglès exigit en la convocatòria
  • Fotocòpia compulsada del títol o certificat acreditatiu del coneixement de francès exigit en la convocatòria
  • Currículum vitae de l’aspirant
  • Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats
  • Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. La justificació de mèrits s’haurà de presentar dins del termini de presentació de sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Qualsevol document fora d’aquest termini, excepte a requeriment de subsanació per part d’aquest Ajuntament, no serà tingut en compte pel Tribunal
   qualificador
  • Les persones que es van presentar al procés selectiu convocat l’any passat per al mateix lloc de treball, no caldrà que aportin els documents indicats a les lletres a) a e)
  • Només caldrà que aportin el currículum vitae actualitzat amb fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Per consultar les bases completes feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.