Es cerca ATS/DUE 216 visites

Es cerca ATS/ DUE per a incorporació a l’octubre 2018.

Les funcions a realitzar són:

 • Vigilar i atendre a les persones usuaries, les seves necessitats generals humanes i sanitaries, especialment en el moment en que aquests necessiten dels seus serveis
 • Preparar i administrar els medicaments segons les prescripcions facultatives, específicament els tractaments
 • Prendre la presió sanguínea, el pols i la temperatura
 • Col·laborar amb els metges preparant el material i els medicaments que hagin de ser emprats
 • Ordenar les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la propia funció que ha de figurar
 • Atendre a les persones usuaries que estan al llit per enfermetat, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de les menjades als malalts i subministrant directament a aquells pacients l’alimentació dels quals requereix instrumentalització (sonda nasogàstrica, sonda gàstrica,…)
 • Control de la higiene personal dels usuaris i també dels medicaments i aliments que aquests tinguin en les habitacions
 • Atendre les encessitats sanitaries que tingui el personal que treballa al centre i siguin de la seva competència
 • Col·laborar amb els/les fisioterapèutes en les activitats, el nivell de qualificació dels quals sigui compatible amb la seva titulació de ATS/DUE, quan les seves funcions específiques així ho permetin
 • Realitzar les comandes de farmàcia, analítica i radiologia en aquells centres on no existeixi especialista
 • Vigilar i tenir cura de l’execució de les activitats de tipus físic rebuda pel metge, observant les incidències que es puguin presentar durant la seva utilització
 • En general, totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin encomanades i que tinguin relació amb l’anterior

 

 • ¡Aquesta oferta està caducada!
Comparteix aquesta oferta

Casa Madre. casa espiritualidad Hnas Ntra. Sra de la Consolación

Descripció
 • Adreça Jesús
Conecta amb nosaltres