Es sol·licita Peó (Pla d’Ocupació de Pàndols i Cavalls 2018) 333 visites

La Diputació de Tarragona té com un dels seus objectius, Col·laborar amb l’activitat econòmica local per Impulsar polítiques actives de foment de l’ocupació.

Per consultar les bbases i més informació feu clic aquí.

Requisits:

 • Ser espanyol/a o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, així com estrangers que disposin del permís de residència i de treball a Espanya en vigència
 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats  (DONO)
 • Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.
 • No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017
 • No patir cap malaltia o impediment físic ni psíquic incompatible amb l’exercici de les funcions crresponents
 • Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria (d’acord amb la categoria del lloc de  treball). Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements

No estar en possessió d’algun dels esmentats requisits, o els que en el seu cas determini la corresponent oferta de treball, en el moment de realització de la primera prova, comportarà la impossibilitat de participar en el procés selectiu i la impossibilitat de formalitzar el corresponent contracte de treball.

Circumstàncies que es podran valorar, si escau, en el moment de la selecció:

 • Pertànyer a col·lectius específics o prioritaris
 • Pertànyer a una determinada franja d’edat:
  • Majors de 45 anys
  • Menors de 30 anys
 • Tenir familiars a càrrec
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles classe B
 • Tenir les exigències tècniques associades a les funcions del lloc de treball
 • La proximitat de residència respecte el lloc de treball

Sol·licitud i documentació

 • Les persones aspirants que es presentin a un dels Plans d’Ocupació s’han d’inscriure en la Oficina de Treball de la Generalitat corresponent, que s’indicarà en l’oferta
 • El termini per presentar la sol·licitud és de 10 dies hàbils, la publicació de l’oferta de treball marcarà la data d’inici dels període d’inscripció. L’oferta es publicarà a la web de la Diputació de Tarragona
 • Les persones aspirants convocades al procés selectiu han de portar la següent documentació el dia de la selecció:
  • Fotocòpia simple del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del Número d’Identitat d’Estranger (NIE)
  • Currículum vitae actualitzat i amb una foto recent
  • Fotocòpia simple del llibre de família (en cas de tenir fills a càrrec)
  • Fotocòpia simple del nivell de català exigit a la convocatòria
  • Si escau, fotocòpia simple de la titulació exigida pel lloc de treball
  • Si escau, fotocòpia simple del permís de conduir

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.