Es convoquen 7 Places d’Agent de la policia Local a Amposta 125 visites

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÉS MITJANÇANT CONCURSOPOSICIÓ LLIURE DE 7  PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTEGRADES A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, GRUP C, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ.

Objecte:

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 7 places d’agent de la policia local, enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, agent de policia local, grup de titulació C-2, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, i per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en el cos de policia local. Les places d’aquesta convocatòria procedeixen de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019 i de l’aplicació del Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta. Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases específiques.

Requisits:

 • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent
 • Estar en possessió del títol d’educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Per a l’equivalència de titulacions s’observarà el contingut de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el Reial Decret 986/1991 i l’Ordre EDU/1603/2009, així com les seves posteriors modificacions. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Formació Professional (http://www.educacionyfp.gob.es)
 • Haver complert 18 anys i no tenir l’edat de jubilació obligatòria quan finalitzi el termini de presentació d’instàncies
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria
 • Tenir una alçada mínima d’1,60 cm per les dones i d’1,65 cm pels homes
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B. En relació al permís A2, el termini màxim que s’estableix per posseir-lo és abans de finalitzar el Curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o abans de la incorporació efectiva al cos de la Policia Local d’Amposta, la data que produeixi primer
 • Compromís de portar armes, que es presentarà mitjançant declaració jurada junt amb la corresponent sol·licitud
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
 • Declaració jurada per la qual es pren compromís de mantenir vigents els permisos de conduir requerits per prendre part en aquesta convocatòria mentre existeixi la relació de servei de la persona aspirant amb la Policia Local d’Amposta. Les declaracions de responsabilitat es poden complementar mitjançant el document de l’Annex V
 • Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds

Per a consultar les bases completes feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.