Es crea Borsa de Treballadors/es Familiars 314 visites

El Consell Comarcal del Baix Ebre crea una borsa de terball per a Treballadors/es familiars.

La data límit per presentar la documentació és el 22 de juny de 2018.

Podeu consultar les bases fent clic aquí

Requisits:

 • Estar en possessió del títol de graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Estar en possessió de certificat de nivell elemental de català (certificat B1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar una prova de català.
  • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o exercici, o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació:
   • Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat
   • Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
   • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
 • Acreditar una de les següents titulacions d’acord amb els requeriments de l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, modificada per la nota informativa de data 21-3/2018 i la Resolució de 11 desembre de 2017 de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat que modifica parcialment l’acord de 27/11/2008 sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, modificat per l’acord de 7/10/2015, per la qual es regula la qualificació personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència.

A -Persones sense experiència en l’àmbit de l’atenció a la dependència abans del 31/12/2017:

 • Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (o el títol equivalent de tècnic/a en atenció sociosanitària).
 • Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria, o els títols equivalents de tècnic auxiliar de clínica, tècnic auxiliar de psiquiatria i tècnic auxiliar d’infermeria.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 4-Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el

B -El personal auxiliar d’atenció a la dependència que disposi d’experiència laboral abans del 31/12/2017, pot acreditar la seva qualificació si disposa d’un dels títols o certificats següents:

 • El títol de tècnic/a superior en integració social (vàlid a tot l’Estat Espanyol).
 • El títol de tècnic/a superior en integració social (adaptació en intervenció sociosanitària) (vàlid a tot l’Estat Espanyol).
 • El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a Catalunya).
 • El certificat de validació de crèdits corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr2, Cr3, Cr4,Cr5, Cr6, Cr7 i Cr8) (vàlid a Catalunya).
 • El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponent al títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (MP2, MP3, MP4 i MP7) (vàlid a Catalunya).
 • El certificat d’acreditació de competències corresponent al certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a les persones en el domicili (vàlid a tot l’Estat espanyol).
 • El certificat d’habilitació excepcional per a persones d’edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (vàlid a tot l’Estat espanyol).
 • Per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d’experiència laboral en la qualificació professional d’assistent/a d’atenció domiciliària i treballador/a familiar (condicions vàlides a Catalunya):

Títol de tècnic/a especialista d’assistència geriàtrica. Títol de tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica. Títol de tècnic/a especialista d’economia sociofamiliar.

 • Per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universitàries detallades i puguin acreditar dos anys d’experiència laboral en la qualificació professional d’assistent/a d’atenció domiciliària i treballador/a familiar (condicions vàlides a Catalunya): la diplomatura o el grau en infermeria, la diplomatura o el grau en fisioteràpia, la diplomatura o el grau en teràpia ocupacional, la diplomatura o el grau en treball social, la diplomatura o el grau en educació social, la diplomatura en mestre/a d’educació especial, la llicenciatura o el grau en pedagogia, la diplomatura o el grau en

C – Disposar de l’habilitació provisional o excepcional que contempla la nota informativa de data 21/3/2018 un cop regulades normativament.

 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe

Les tasques a realitzar són:

 1. Prestar assistència domiciliària a persones en situació de risc social (disminuïts, gent gran, infants, etc.) i/o dependència.
 2. Realitzar determinats tràmits (gestions burocràtiques, gestió de receptes mèdiques, etc.) i ajudar als usuaris en les activitats instrumentals de la seva vida diària (medicacions, controls mèdics, compres, fer el menjar, organització de les tasques domèstiques, ).
 3. Ajudar els usuaris en al seva higiene personal i altres activitats bàsiques de la vida diària on tingui més Establir hàbits i ajudar a mantenir-los, sobretot en casos d’infància i discapacitats.
 4. Tractar amb les famílies dels usuaris per millorar-ne l’atenció Donar suport a la persona cuidadora.
 5. Ajudar a mantenir l’usuari en el seu medi el màxim possible, així com facilitar la relació amb el seu entorn, millorant-ne la qualitat de
 6. Coordinar-se i col·laborar amb el/la treballador/a social, així com tenir en compte les seves indicacions i informar- la de tot allò que sigui d’interès per al seguiment de les persones beneficiàries del
 7. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

El desplaçament que efectuïn els aspirants des del seu domicili fins la població o domicili on prestin el primer servei o, en el cas de disseminats, fins el domicili del primer usuari, i el de retorn al domicili particular des de la població o domicili d’usuari on prestin el darrer servei, es considera assimilat al desplaçament al centre de treball i, per tant, no dóna dret a indemnització. La resta de desplaçaments, durant la jornada de treball, si que donaran lloc a la indemnització corresponent.

 

 

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.