Es necessita Peó per PO Parc natural del Delta de l’Ebre 629 visites

Les persones interessades s’han d’inscriure en aquesta oferta a l’esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Les tasques a realitzar són:

 • Manteniment d’infraestructures amb la brigada del parc:
  • Manteniment de miradors i itineraris: netejar brossa, pintura, control d’adventícies, poda, desbrossar i  manteniment d’infraestructures annexes
  • Conservació d’ecosistemes: desbrossar, plantació, reg, poda i ajuda a la realització de petites obres hidrològiques (reparació o conservació d’arquetes, canals i comportes) i recollida de brossa d’origen antròpic en espais naturals
  • Conservació d’espècies: senyalització de zones de nidificació (preparació de les senyals: llimar l’òxid de les senyals, pintar i col·locar al camp). Treballs en caixes niu i rampes per salvament d’aneguets (fusteria bàsica)
 • Manteniment centre de fauna del parc:
  • Neteja de gàbies, neteja de basses, neteja d’aquaris, treballs de jardineria i petites reparacions de paleta i pintura
 • Manteniment del centre ictiològic:
  • Vigilància rutinària del funcionament correcte de tot el sistema de cria en captivitat de peixos
  • Treballs de jardineria i neteja de les instal·lacions.c)    Treballs de rescat de peixos als canals de reg del Delta i suport al mostreig d’espècies invasores i exòtiques
Data prevista de selecció: (proves i entrevistes): 29 de novembre de 2018 – Seu del Parc Natural del Delta de l’Ebre – Avinguda Catalunya, 46  de Deltebre
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
Llocs ofertats:  3
Data prevista d’incorporació:  18 de desembre de 2018

Inscripcions:

 • Del 10 al 24 d’octubre de 2018
 • Data selecció:  29 de novembre de 2018
 • Lloc de la selecció:  Seu del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Avinguda Catalunya, 46, 43580  Deltebre
Requisits:
 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO)
 • Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta
 • No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017
 • Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic – A2*
  • *Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI, junt amb l’original
 • Currículum amb fotografia
 • En cas que us sigui requerida:
  • Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1)
  • Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec)
  • Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català

Podeu consultar els criteris del Pla d’Ocupació i més informació fent clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.