Es necessita Tècnic/a Control de Qualitat 83 visites

Ambilu Pipes Spain, SA necessita Tècnic de Control de Qualitat.

Les tasques a realitzar són:

 • Realitzar els controls de qualitat de les matèries primes, gaskets i stoppers, formulacions de resina, productes en procés i producte acabat amb la màxima eficàcia possible
 • Registrar incidències detectades en el control de receció de la matèria prima, gaskets & stoppers i altres materials auxiliars
 • Registrar les no conformitats detectades en el procés de producció
 • Preparar i controlar les formulaciosn de resina d0acord amb les instruccions
 • Preparar els certificats de qualitat de producte acabat
 • Realitzar les verificacions dels equips de mesura segons el pla de calibració/verificació dels equips I/M/E
 • Realitzar l’inventari i evaluació de l’estat de productes químics, equips d’ I/M/E i consumibles en la freqüència establerta. Sol·licitar al seu superior l’aprovisionament dels esmentats productes si estan per sota de l’estoc mínim
 • Serà la persona responsable del manteniment, ordre i neteja del laboratori químic i mecànic, localitzant els quips i materials en els llocs assignats
 • Vetllar per a què el lloc de treball disposi de les condicions de Seguretat i Salut adequades, transmetent les deficiències o les suggerències pertinents, per a la millora de les condicions de treball.

Requisits:

 • Coneixements bàsics d’ofimàtica (Word i Excel)
 • Adequada aptitut visual
 • Formació bàsica en Qualitat i mediambient
 • Formació en SAP (nivell usuari)
 • Disposar d’experiència en el sector d’un any

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.