Es necessiten Vigilants Municipals 286 visites

L’Ajuntament de  l’Aldea convoca 4 places de Guàrdia Municipal/Vigilant Municipal, en règim de Funcionari de carrera pel sistema de concurs-oposició.

Aquestes bases regulen el procés de selecció pel sistema de concurs-oposició lliure per cobrir de manera definitiva, en règim funcionari de carrera, quatre places de guàrdia municipal/ vigilant municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació.

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques
 • Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fi xada per la llei. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública
 • Estar en possessió del certificat d’escolaritat
 • No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions, en els termes indicats en aquestes Bases
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven
 • Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el grup professional li poden ser encomanades
 • Posseir el certificat de coneixements de nivell B2 -Certificat de nivell intermedi de català de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
  En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
  No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

  • Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de l’Aldea en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a
   l’exigit a la convocatòria
  • Les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament de l’Aldea dins la mateixa oferta pública d’ocupació
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B
 • Disposar del Certifi cat negatiu del Registre Central de Penals i Rebels

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada a l’alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea. En concret es presentarà el model d’instància que estirà disponible la pàgina web de l’Ajuntament, i segons el model que es recull en l’annex 3 d’aquestes bases, en la que hi faran constar la plaça a la qual es desitja concórrer, i que es compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits en la base segona de la  convocatòria referits a la data de fi nalització del termini fi xat per a la presentació de sol·licituds, amb independència de la seva posterior acreditació en fi nalitzar el procés selectiu
 • La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és:
  • Fotocòpia simple del DNI
  • Currículum vitae acadèmic i professional. Els mèrits que constin al currículum però que no quedin acreditats documentalment no seran valorats
  • Fotocòpia simple de la titulació acadèmica requerida
  • Documentació acreditativa de coneixement del nivell B2 de la llengua catalana
  • Original o fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L’experiència professional s’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certifi cat de serveis previs emès per l’Administració Pública corresponent on s’hagin prestat els serveis. Els cursos i seminaris s’hauran d’acreditar mitjançant títol o certifi cat emès per l’entitat organitzadora on s’acrediti el número d’hores. En cas que no constés el detall d’hores es valoraran amb la puntuació mínima
  • Fotocòpia simple del permís de conduir de la classe B
  • Documentació acreditativa del dret d’exempció al pagament de la taxa dels drets d’examen o, del document acreditatiu del pagament de la taxa dels drets d’examen
 • El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fi nalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o Butlletí Ofi cial de l’Estat de l’extracte de la convocatòria

Pots consultar les bases completes fent clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.