Es precisa Infermer/a 351 visites

La Residència per a la tercera edat l’Onada prescisa incorporar Infermer/a.

Lestasques a realitzar són:

 • Promocionar la salut i la prevenció de l’enfermetat, dirigides a les persones grans
 • Entregar, mensualment, els indicadors al/la responsable de l’àrea sanitària
 • Subministrar i avaluar les cures d’infermeria als usuaris seguint les pràctiques i normes d’infermeria
 • Sota la valoració del/la metge/ssa del centre, omplir el corresponent historial mèdic i certifficacions professionals, on s’estableixen els indicadors del tipus de vida més adequat, la rehabilitació necessaria i el tractament a seguir
 • Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits en relació al bon estat de salut de les persones usuàries del centre
 • Posar al dia l’historial clínic dels usuaris
 • Sota la valoració d’un mertge del centre, determinar els nivells d’atenció que necessiti cada persona
 • Valorar a la persona en l’ingrés i elaborar un pla d’atenció d’infermeria
 • Realitzar el seguiment de la medicació i els tractaments prescrits pel professional mèdic
 • Atenció als familiars dels residents
 • Proporcionar informació
 • Realitzar proves diagnòstiques
 • Administrar la medicació
 • Realitzar extraccions sanguínies , cures
 • Aplicar els tractaments, injectables, tractaments tòpics,…
 • En cas de presentar-se una alteració de l’estat de salut de l’usuari, en ausència del/la metge/ssa del centre residencial, prendre les mesures dirigides a garantir una adequada atenció sanitària, d’acord  amb el protocol establer en el centre
 • identificar i oferir les atencions de confort, ajuda i la inforamció addicioanl a la persona, família i persones de l’entorn durant el procés de mort
 • Aplicar els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses en el centre, en col·laboració amb l’equip interdisciplinari
 • Derivar a la persona el recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament a la residència i establir la coordinació necessaria per tal de mantenir la continuitat assitencial
 • Participar en la comissió de supervisió i seguiment de l’ususari en quant a les necessitats assistencials i de la vida diaria de tots els ususaris, la qual cosa farà en col·laboració am el/la director/a, el/la treballador/a social, el/la psicòleg/oga, i altres professionals, d’acord amb la situació física dels usuaris, els objectius a complir i les característiques del centre
 • Vigilar i atendre les necessitats generals humanes i sanitaries dels usuaris, especialment en el moment en què aquests necessitin del s seus serveis (conjunt d’actuacions dirigides a conseguir el major grau d’autonomia i benestar de la persona atesa), sempre garantint una atenció integral i de qualitat
 • Realitzar una tasca preventiva, amb caràcter biopsicosocial, i al mateix temps realitzar i fomentar l’educació sanitària i les relacions interpersonals
 • Col·laboprar amb els/les metges preparant el material i la medicació que tinguin que ser utilitzats
 • Atendre les necessitats sanitaries que tingui el personal que treballa en el sentre i siguin de la seva competència
 • Col·laborar amb els/les fisioterapèutes en les activitats, el nivell de qualificació de les quals sigui compatible amb la seva titulació, quan les seves funcions específiques ho permetin
 • Realitzar les comandes de farmàcia, analítica i radiologia
 • En genera, totes aqueles activitats no específicades, que siguin demandades i guardin relació amb el nombrat i amb la categoria professional

Requisits:

 • Grau en Infermeria
 • Experiència mínima d’1 any
 • Disposar de coneixements de:
  • Infermeria
  • Presa de decsions
  • Resolució de conflictes
  • Qualitat
  • Farmàcia
  • Benestar
  • Promoció de la salut
 • Habilitats:
  • Sentit de la responsabilitat i professionalotat
  • Disposiciód e servei
  • Sociabilitat
  • Interès per treballar amb persones grans
  • Capacitat per a la presa de decisions i resolució de conflictes
  • Disponibilitat i flexibilitat horaria

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu cluic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.
Comparteix aquesta oferta

L’Onada Serveis porta ja 20 anys d’activitat, que en altres sectors de l’economia o del món empresarial han evolucionat molt poc, però que en el món dels serveis socials, i més concretament dels serveis adreçats a la gent gran, l’evolució ha estat més que notable.

L’Onada té una infraestructura de més de 26 centres repartits pel territori espanyol, amb edificis caracteritzats per uns dissenys innovadors i adaptats als seu entorn, però amb una filosofia comuna que ens garanteix que els nostres usuaris i clients gaudeixin de la millor atenció possible. De fet, no pensem que som grans perquè tenim molts centres o molts professionals treballant, ens considerem grans per la qualitat del servei que oferim als nostres usuaris i clients, i que en conseqüència, milloren la seva qualitat de vida.

Descripció
 • Adreça Tarragona, Espanya
Conecta amb nosaltres