Es precisa Peó (PO Parc natural dels Ports 2018) 431 visites

Les persones interessades s’han d’inscriure en aquesta oferta a l’esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d’Ocupació: Obres de restauració en diferents equipaments dels municipis del ParcPaleta: substituir teules de coberta, lluir paret, col·locar plaqueta i manisa, fer preinstal·lació d’aigua i llum, emblanquinar parets amb calç, reconstrucció de marge de pedra seca, instal·lació de tanca de fusta i/o metàl·lica, fixació de pals de fusta al terra.Manobre: donar suport a les diverses tasques de paleteria i fusteria.

Data prevista de selecció: (proves i entrevistes):  24 de maig de 2018 – Seu del Parc Natural dels Ports (Av. Val de Zafán, s/n- Roquetes)
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
Llocs ofertats:

3

Data prevista d’incorporació:

8 de juny de 2018

Dades de la selecció

 • Inscripcions: del 10 al 23 d’abril de 2018
 • Oficina de treball: Oficina de Treball de la Generalitat de Tortosa, Passeig de Ribera, 29, 43500  Tortosa
 • Data selecció: 24 de maig de 2018
 • Lloc de la selecció: Seu del Parc Natural dels Ports, Av. Val de Zafán, s/n, 43520  Roquetes

Requisits:

 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO)
 • Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta
 • No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017
 • Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic – A2*

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: .

 • Fotocòpia del DNI, junt amb l’original
 • Currículum amb fotografia
 • En cas que us sigui requerida:
  • Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1)
  • Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec)
  • Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats:

 • Criteris d’accés als plans d’ocupació i dels espais naturals 2018 [PDF]
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.