Es precisen Tècnics/ques de Laboratori 151 visites

S’obre convocatòria per a Tècnics/ques de Laboratori per a l’Hospital Comarcal d’Amposata i constitució de borsa de treball.

L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir 4 llocs de treball en règim laboral de TÈCNIC/A DE LABORATORI a l’Hospital Comarcal d’Amposta (en endavant HCA) i constitució de borsa de treball

Les funcions principals del lloc de treball són:

 • Fer estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al
  diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació seguint els protocols establerts en la unitat assistencial
 • Organitzar i gestionar al seu nivell l’àrea de treball, fent el control d’existències segons els procediments establerts
 • Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic de la unitat, i distribuir-les en relació amb les demandes  clíniques i/o analítiques, assegurant la seva conservació al llarg del procés
 • Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts
 • Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat
 • Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant tècniques de processament preanalític i seguint els protocols de qualitat i seguretat establerts
 • Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, utilitzant aplicacions informàtiques
 • Aplicar tècniques d’anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els protocols establerts
 • Fer determinacions analítiques de variables bioquímiques, seguint els protocols normalitzats de treball i complint les normes de qualitat
 • Fer anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i cultius, segons els protocols de seguretat i protecció ambiental
 • Aplicar tècniques immunològiques, seleccionant procediments en funció de la determinació sol·licitada
 • Dur a terme tècniques d’anàlisi hematològica, seguint els protocols establerts
 • Assegurar el compliment de les normes i mesures de protecció ambiental i personal, identificant la normativa aplicable.
 • Organitzar i coordinar equips de treball i assegurar l’ús eficient dels recursos

S’ofereix:

 • Jornada: 50%
 • Període de prova: segons conveni
 • Mètode d’avaluació: concurs amb proves competencials i de coneixements
 • Grup professional: segons conveni
 • Incorporació: immediata

Requisits:

 • Autonomia
 • Capacitat per a treballar en equip
 • Responsabilitat
 • Titulació:
  • Estar en possessió de la titulació Tècnic/a de laboratori de Diagnòstic Clínic
 • Llengua catalana: nivell B de llengua catalana o equivalent
 • Queden exempts/tes de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell B de coneixements de llengua catalana expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són  considerats equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril), d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de coneixements de català
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior
 • Als efectes d’exempció, les persones aspirants hauran d’acreditar alguna de les següents opcions:
  • Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya
  • Certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a expedit per escola oficial d’idiomes
  • Diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest
 • Haver complert 18 anys i no tenir més de 65 anys
 • Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o disposar de permís de treball en vigor per a l’ocupació objecte d’aquesta convocatòria en el cas de no pertànyer a cap dels estats membres de la Unió Europea. (el permís de treball, en cas de no ésser d’un estat membre de la Unió Europea, haurà de lliurar-se amb la sol·licitud de participació en la convocatòria)
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser de nacionalitat d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l’accés a l’ocupació pública. (Declaració responsable)
 • No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible o impedeixi exercir les funcions pròpies del lloc a proveir. (Declaració responsable)
 • No concorre en cap causa d’incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 21 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les  administracions públiques
 • Disposar del certificat consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes que preveu la LOPJM
 • El no compliment d’aquests requisits suposarà l’exclusió de les persones candidates

Per saber com i on presentar les sol·licituds així com consultar la resta de les bases feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.