Es requereix Educador/a Social CRAE Ball de Cavallets 82 visites

La Fundació Privada Resilis, que desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne requreix un/a Educador/a Social pel CRAE Ball de Cavallets de Reus, de Fundació Resilis, que és un servei residencial d’acolliment, que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a infants i adolescents mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora.

Les tasques a dsenvolupar són:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari
 • Realitzar accions educatives
 • laborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa

S’ofereix:

 • Contracte temporal a temps complert
 • Horari: De dilluns a dijous de 16:15h a 22h, diuemnge de 11:15h a 22h
 • Dijous REE de 9:30h a 12h. (+ 4 festius anuals de 12h)
 • Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
 • Incorporació: 16/09/2019

Requisits:

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible)
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l’adolescència
 • Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació
 • Perfil competencial:
  • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat
  • Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura
  • Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents
  • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal
  • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre
  • Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes
  • Gestionar les crisis i els conflictes
  • Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles
  • Capacitat de treballar sota pressió
  • Formar-se de manera continuada

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.
http://tinyurl.com/y6q8ansx

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.