Es requereixen Monitors d’Activitats Aquàtiques 416 visites

L’ajuntament de l’Aldea selecciona cinc monitors d’activitats aquàtiques titulats, com a personal laboral temporal mitjançant concurs. En concret es precisa de quatre monitors per cobrir els dos torns estivals del servei de piscina municipal, els quals tots dos junts tenen una durada que va des del dia 25 de juny fins el dia 24 d’agost de 2018. I per altra banda es precisa d’un sol monitor, que cobrirà únicament el primer torn del servei, que va des del dia 25 de juny fins el dia 20 de juliol de 2018.

Les tasques a desenvolupar per aquests monitors són:

 • La realització de cursos de natació

La modalitat del contracte és la temporal per obra o servei determinat limitada al funcionament d’aquest servei públic, segons s’ha indicat en la base anterior, d’acord amb la regulació establerta a l’article 15, núm. 1, a) de l’Estatut dels Treballadors, Text
refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Per a prendre part en les proves de selecció serà necessari, d’acord amb l’establert a l’article 56 del RDL 5/2015, de 30  d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de L’estatut Bàsic de l’Empleat Públic, complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’article 57 de la citada norma
 • Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques
 • Tenir complerts setze anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que  desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat
 • En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció  disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública
 • Tenir la titulació exigida per a optar a la places, que serà:
  • Monitor d’activitats aquàtiques: títol de grau superior en animació d’activitats físiques i esportives, nivell 1 de tècnic d’esport en natació de l’Escola Catalana de l’Esport, o el títol de nivell 1 de tècnic d’esport en natació emès per la Federació Espanyola de Natació en anterioritat al 15/07/1999, llicenciatura en CAFE o equivalent
 • Posseir coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell B
 • Disposar del certificat d’inexistència de delictes penals de naturalesa sexual

Per consultar les bases i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.