Es selecciona arquitecte/a tècnic/a de l’Àrea de #DeltebreTerritori de l’Ajuntament de Deltebre 509 visites

Descripció de l’oferta

Per veure les bases de l’oferta, feu clic AQUÍ.

La present convocatòria té per objecte la selecció mitjançant un concurs de proves, d’una persona amb titulació de arquitecte/a tècnic/a per al reforç de l’Àrea de #DeltebreTerritori de l’Ajuntament de Deltebre.

Lloc de treball: Personal laboral per acumulació de tasques en contracte d’obra o servei (situació d’itineratge mentre no es cobreixi en propietat la plaça d’arquitecte tècnic de l’Àrea de #DeltebreTerritori); Arquitecte/a tècnic/a – Enginyer/a municipal -Grup A2 21-

Jornada de treball: La jornada de treball serà jornada completa, amb flexibilitat horària en funció de les necessitats del servei.

Es podrà alternar matins i tardes segons necessitats del servei, per quan els treballs que es desenvoluparan poden correspondre a necessitats entre els 7 dies de la setmana. En qualsevol cas, amb dos dies de descans setmanal.

Titulació exigida: Estar en possessió del títol d’arquitecte/a, d’arquitecte/a tècnic/a, d’enginyer/a tècnic/a, d’enginyer/a industrial i d’enginyer/a superior.

A més, haurà de disposar de carnet de conduir nivell B1.

Requisits

Per ser admesos i admeses i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:

Generals:

 • Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats Membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condiciona poden accedirà la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 • En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.
 • No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
 • No haver estat separat/a, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol de les administracions publiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentencia ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
 • Estar en possessió del permís de conduir, classe B.

Especifics:

 • A més dels establerts com a generals, s’haurà d’estar en possessió o haver abonat els drets per la seva expedició, del títol d’Arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a, en cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.

Com inscriure’s

Les instàncies sol·licitant prendre part de la convocatòria es presentaran a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre personalment i com a data límit el dia 23 d’octubre de 2019 a les 14 hores.

Haurà d’acompanyar-se a la instància el currículum professional amb fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

 • Fotocòpia del DNI o NIE
 • Fotocòpia compulsada de la titulació d’accés requerida
 • Currículum vitae acadèmic i professional
 • Documentació acreditativa dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs (fotocòpies compulsades, si s’escau).

Funcions i tasques a realitzar:

 • Informes tècnics de Responsabilitats Patrimonials.
 • Informes tècnics de Via Pública.
 • Control de contractes.
 • Gestió Brigada municipal.
 • Inventar material i compres.
 • Redacció de memòries valorades.
 • Redacció de projectes.
 • Direccions d’obra.
 • Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Inspeccions
 • Informes en relació a les Ordenances Municipals de Policia i Bon Govern
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.