Es selecciona Orientador/a Laboral (MARMI) 170 visites

Empresa de Camarles selecciona Orientador/a laboral.

Les tasques a realitzar són:

 • Accions orientades a facilitar la incorporació de les persones derivades per les Oficines de Treball de la Generalitat al mercat laboral
 • La seva actuació comporta accions de diagnòstic, informació, orientació, motivació, formació, assessorament i acompanyament i seguiment de les persones amb l’objectiu de desenvolupar la seva ocupabilitat i assolir tant la seva incorporació al mercat laboral com el manteniment en el lloc de feina
 • Forma part de l’equip tècnic del programa de seguiment de MARMI
 • Suport en elaboració de continguts i materials:
  • Revisió d’eines, materials i recursos didàctics. utilitzats en els Itineraris i accions de millora d’ocupabilitat
 • Acollida de les persones participants:
  • Preparació i execució de les accions (individuals i grupals) vinculades al procés d’acollida que han de permetre donar la benvinguda al Programa, realitzar un primer diagnòstic ocupacional així com una identificació de competències transversals de la persona
 • Fer seguiment d’Itineraris de millora de l’ocupabilitat:
  • Organitzar i coordinar el treball amb altres tècnis o amb les entitats que ofereixen  recursos
  • Acompanyament individual (entrevistes individuals i grupals) de tots els i les candidates.Canalitzar la informació referent a recursos i serveis
 • Promoure la Inserció del/la participant al mercat laboral  i manteniment del lloc de feina:
  • Suport en la confecció del CV en clau de competències.Creació de les diferents Identitats Ocupacionals de la persona
  • Acompanyament i seguiment durant el procés de recerca de feina
  • Realitzar accions de seguiment a la inserció
 •  Avaluació dels Itineraris de millora de l’Ocupabilitat:
  • Avaluar l’evolució de la persona en el seu itinerari, el grau d’autoconeixement i de desenvolupament competencial, i el nivell d’inserció i millora de l’ocupabilitat assolits.Valoració del grau de satisfacció del/de la candidat/ata
 •  Gestió i Coordinació:
  • Registre de la informació de les activitats utilitzant les eines previstes, principalment, la Plataforma tecnològica
  • Gestió i manteniment dels expedients dels/de les usuaris
  • Elaborar els informes d’avaluació previstos
  • Reunions de coordinació
  • Accions de coordinació amb els/les tècnics/es de Serveis Socials per a fer seguiment de les persones derivades i resoldre possibles incidències

Requisits:

 • Llicenciatura o Grau en Pedagogia, Psicopedagogia o Psicologia
 • Dispsosar d’experiència mínima de 12 mesos en l’àmbit de l’ocupabilitat
 • Domini del model d’ocupabilitat (avauació de competències, CV, definició de perfils i selecció)
 • Coneixement i ús de tècniques de dinàmiques de grup
 • Coneixement del mercat laboral (sectors, ocupacions, índex d’atur, filons d’ocupació, etc) i dels requeriments competencials (mapes d’ocupació)
 • Coneixements sobre disseny i planificació estratègica d’accions d’intermediació (identificaciñó d’empreses diana, definició de cartera de serveis, argumentari, etc.)
 • Coneixement i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral així com de les eines i instruments per a la recerca de feina (CV, bios, videocurrículum, etc)
 • Coneixmenet de tècniques d’intervenció amb col·lectius en risc d’exclusió social
 • Competències Bàsiques :
  • Coneixement general del context empresarial i social:
  • Conèixer les característiques del teixit econòmic, empresarial del territori
  • Conèixer les característiques i el funcionament del teixit social, principalment, de l’Administració Pública (Serveis Socials entre d’altres) i les entitats del Tercer Sector
 • Competències digitals:
  • Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.)
  • Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0
  • Conèixer les aplicacions ofimàtiques generals (full de càlcul, processador de text, etc)
 • Nivell alt de redacció en català i castellà
 • Competències transversals:
  • Comunicació:
   • Treballar amb empreses i organitzacions, d’una banda, i amb persones amb dificultats de diferent nivell i naturalesa, de l’altra, comporta saber expressar un missatge (informació, idea, pensament) de manera clara i concreta, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, i escoltar i comprendre els missatges de les persones. Tanmateix, tots aquests elements de la competència són necessaris per poder treballar coordinadament amb els altres equips implicats i l’òrgan de direcció
  • Negociació:
   • Implica tenir la capacitat per cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats del programa. Serà necessària per poder arribar a acords amb les empreses i organitzacions alineant les seves necessitats i les del programa
  • Coneixement de l’entorn:
   • Tenir la capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els requeriments, del dispositiu i del propi lloc de feina, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les nostres responsabilitats i funcions

S’ofereix:

 • Contracte des del 15 de juliol de 2019 al 30 d’abril de 2020
 • Jornada de 38,5 hores/setmanals

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.