Es selecciona un/a Assistent/a TIC per a l’Ajuntament de Deltebre 95 visites

Descripció de l’oferta

Per veure les bases de l’oferta, feu clic AQUÍ.

La present convocatòria té per objecte la regulació del procés de selecció per a la cobertura en règim laboral temporal, del lloc de treball d’un/a assistent/a TIC de l’Àrea #DeltebreEficient.

Lloc de treball: La persona seleccionada serà contractada mitjançant un contracte laboral temporal d’obra o servei determinat a jornada parcial (13,40% de jornada), amb inici de forma immediata. El lloc convocat s’integrarà en el Grup C1 – Nivell 16.

Jornada de treball: La jornada de treball serà a temps parcial, de 20 hores mensuals. La prestació de serveis es podrà realitzar de dilluns a diumenge, amb el descans setmanal pertinent. L’horari serà flexible d’acord a la programació dels actes, els serveis i els esdeveniments mensuals, i es realitzarà durant el dia, la nit, les festes i els caps de setmana.

Titulació exigida: Estar en possessió del títol de Batxillerat.

Requisits:

Per ser admesos i admeses i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:

Generals:

 • Ser ciutadà/na espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats Membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública la ciutadania dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els/les estrangers/res podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 • En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.
 • No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
 • No haver estat separat/da, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat/da disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
 • No trobar-se afectat/da per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Especifics:

 • A més dels establerts com a generals, s’haurà d’estar en possessió del títol de Batxillerat.

Com inscriure’s:

Les instàncies sol·licitant prendre part de la convocatòria es presentaran a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre personalment i com a data límit el dia 30 d’octubre de 2019 a les 14 hores.

Haurà d’acompanyar-se a la instància el currículum professional amb fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

 • Fotocòpia del DNI o NIE
 • Fotocòpia compulsada de la titulació d’accés requerida
 • Currículum vitae acadèmic i professional
 • Documentació acreditativa dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs (fotocòpies compulsades, si s’escau).

Funcions i tasques a realitzar:

Les funcions del lloc de treball d’assistent/a TIC són:

 • Assistència tècnica als plenaris de l’Ajuntament de Deltebre amb el programari ION.
 • Servei d’actualització de la pàgina web i del portal de transparència de l’Ajuntament de Deltebre.
 • Realització de dissenys gràfics específics i puntuals.
 • Cobrir els diferents actes i esdeveniments que tenen lloc al municipi de Deltebre.
 • Altres tasques puntuals d’assistència en matèria de comunicació i difusió de l’Ajuntament de Deltebre.
 •  Informació i atenció específica als/ les interessats/des.
 • Atenció i informació al públic en general.
 • Maneig de programes informàtics d’Absis, Word, Excel i Acces, entre d’altres.
 • Aquelles altres tasques que se li encomanin, d’acord amb la qualificació requerida per a l’accés i exercici del lloc.
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.