Es selecciona Un/a Auxiliar Administratiu/va 733 visites

L’Ajuntament de Deltebre selecciona Un/a Auxiliar Administratiu/va en règm laboral temporal.

La data límit de presentació de currículums és el dia 31 de maig de 2019 a les 14:00 hores. Es presentaran a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre personalment.

Podeu consultar les bases del procés de selecció fent clic aquí.

La persona seleccionada serà contractada mitjançant en contracte temporal a jornada completa. La prestació de serveis es realitzarà de dilluns a divendres. Tanmateix, per motius de necessitats dels servei la prestació es podrà dur a terme de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans setmanal de forma rotativa.

El lloc convocat s’integra en el Grup Subgrup C2, nivell: 14.

Requisits:

 • Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altre dels Estats membres de la UE, restant exclòs, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat
 • En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els
  estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i
  capacitat
 • En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball de l’Administració General
  de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als qual és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent
  d’aplicació
 • No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les
  corresponents funcions
 • No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per
  sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
  Administracions Públiques
 • Estar en possessió del permís de conduir, classe B
 • Estar en possessió del títol de batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà o superior o equivalent

Les tasques a realitzar són:

 • Col·laboració i realització de documents i propostes
 • Tramitació d’expedients fins al seu arxiu
 • Informació i atenció específica als interessats
 • Maneig de programes informàtics d’Absis, Word, Excel i Acces, entre d’altres
 • Atenció i informació al públic en general
 • Trasllat i repartiment de documentació, notificacions, etc
 • Gestió econòmica i financera
 • Impostos i taxes municipals
 • Llicències d’obres
 • Gestió de subvencions i justificació
 • Gestió d’ordenances municipals
 • Atenció protocol·lària i gestió d’agenda
 • Podran desenvolupar tasques al Centre Esportiu o al Consell de Riumar
 • Aquelles altres tasques que se li encomanin, d’acord amb la qualificació requerida per a l’accés i exercici del lloc

Un cop rebudes les candidatures de les persones aspirants per part de l’OTG i mitjançant la BTDe, es realitzarà un examen pràctic el dia 7 de juny de 2019 a les 9
hores.

Les entrevistes als aspirants seran convocades per l’Ajuntament mitjançant correu electrònic per al dia 11 de juny de 2019

Documentació que caldrà adjuntar:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat
 • Fotocòpia de la titulació exigida
 • Currículum Vitae
 • Documents acreditatius de la experiència laboral i de la formació a meritar
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.