Es selecciona Un/a Informador/a Turístic 504 visites

L’Ajuntament de Deltebre selecciona Un/a Informador/a Turístic, en règim laboral temporal.

La data límit de presentació de currículums és el dia 31 de maig de 2019 a les 14:00 hores. Es presentaran a EAC Ajuntament de Deltebre personalment.

Podeu consultar les bases completes fent clic aquí.

La persona seleccionada serà contractada mitjançant un contracte laboral temporal a jornada completa. La prestació de serveis es realitzà de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans setmanals de forma rotativa entre setmana.

El lloc convocat se integra en el Grup Subgrup C2, nivell: 16.

Requisits:

 • Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condiciona poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat
 • En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació
 • No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions
 • No haver estat separat/a, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol de les administracions publiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentencia ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
 • Estar en possessió del permís de conduir, classe B
 • Estar en possessió del títol de diplomat o graduat en turisme o assimilat o de batxiller o cicles formatius relacionats amb l’àmbit de la contractació que es pretén efectuar (borsa de treball informador/a turístic)
 • Experiència en coneixements d’idiomes acreditada mitjançant cursos específics o mitjançant experiència laboral

Les tasques a realitzar són:

 • Atendre l’Oficina d’Informació Turística emplaçada al Consell de Riumar, facilitant informació dels itineraris d’interès i característiques del municipi així com de la seva comarca
 • Subministrar i elaborar material d’interès turístic
 • Suport operatiu i administratiu a les tasques dels membres del govern municipal i dels membres del Consell de Riumar en allò que fa referencia a la promoció turística
 • Suport puntual a les activitats d’enfocament turístic (festa de l’arròs, Deltafira, etc.)
 • Vigilar la correcta utilització de les instal·lacions
 • Realitzar un seguiment estadístic de les visites realitzades a l’oficina
 • Elaboració d’informes sobre l’activitat i el sector turístic de la localitat mitjançant les dades estadístiques manejades
 • Sol·licitud i tramitació de subvencions per a la dinamització del turisme
 • Realització de visites guiades a llocs emblemàtics
 • Atendre i realitzar les visites guiades que es puguin establir
 • Posar en marxa i executar les activitats de promoció turístiques de l’Ajuntament de Deltebre, com ara assistència a fires sectorials i esdeveniments promocionals
 • Actualització de les activitats turístiques que es desenvolupen a les diferents xarxes socials
 • Comunicació i col·laboració amb empreses d’hostaleria i restauració de la localitat per a la promoció conjunta de Deltebre com a destinació turística
 • Promocionar i posar en marxa activitats que contribueixin a l’excel·lència tant de les empreses del sector turístic de la localitat com de la pròpia Oficina d’Informació Turística
 • Coordinació amb altres municipis de la comarca per promoció conjunta
 • Atenció protocol·lària i gestió d’agenda
 • Aquelles altres tasques que se li encomanin, d’acord amb la qualificació requerida per a l’accés i exercici del lloc

Documentació:

 

 • Fotocopia del Document Nacional d’identitat o del passaport
 • Fotocopia de la titulació exigida
 • Currículum vitae
 • Documents acreditatius de la experiència laboral i de la formació a meritar
 • Fotocopia de les titulacions d’idiomes exigits

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.