Es selecciona un/a enginyer/a a Deltebre 431 visites2 sol·licituds

L’Ajuntament de Deltebre selecciona un/a enginyer/a per a la contractació en règim labora temporal.

Es busca personal laboral per acumulació de tasques en contracte d’obra o servei de durada determinada. La durada del contracte és aproximada fins al 31 de desembre de 2017. La joranada laboral és de 37,5 hores setmanals.

Les tasques a realitzar són:

 • Seguiment d’algunes obres muunicipals
 • Execució dels contractes relacionats amb l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
 • Informes als expedients de gestió dels serveis municipals
 • Informes, llicències, tràmits i gestions de caire ambiental i urbanístic
 • Planejament i gestió territorial i urbanística
 • Atenció a la ciutadania
 • Supervisió de projectes tècnics de professionals externs a l’ajuntament
 • Fiscalització de recepcions d’obres
 • Supervisió de serveis tècnics externs a l’ajuntament
 • Fiscalització de concessions de serveis municipals i de comandes de gestió de serveis municipals
 • Informes o valoracions pericials
 • Gestió d’expedients
 • Direccions tècniques
 • Redaccions de projectes, memòries valorades i plecs tècnics de contractació
 • Seguiment i supervisió dels contractes i convenis
 • Tramitació i informes de les llicències d’obertura i activitats en general
 • Inspeccions a obres i actuacions urbanístiques i de policia i de bon govern
 • Altres tasques que se li puiguin encomanar

Es requereix:

 • Estar en possessió del títol d’enginyer/a
 • Disposar de carnet de conduir nivell B1

El perfil de la persona a contractar i que es valorarà és el següent:

 • Dinamisme i motivació per la feina
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat de tracte i atenció a la ciutadania
 • Flexibilitat horària i disposició d’adaptació a les necessitats dels serveis de l’Àrea

Els interessats hauran de presentar sol·licitud a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre personalment, amb data límit el 22 de setembre de 2017 a les 14:00h, que haurà d’anar acompanyada de:

 • Fotocòpia compulsada del DNI
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida
 • Currículum vitae acadèmic i professional
 • Documentació  (original o còpia compulsada) acreditativa dels mèrits que s’al·leguin

Per a més informació, feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.