Es seleccionen 4 Peons per a la Brigada 387 visites

L’Ajuntament de Deltebre convoca un procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal de 4 Peons per a la Brigada d’Imatge de Poble.

La data límit de presentació de currículums és el dia 31 de maig de 2019 a les 14:00h. Les candidatures es presentaran a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre personalment.

Per consultar les bases completes feu clic aquí.

Les persones seleccionades seran contractades per als actes d’estiu mitjançant un contracte laboral temporal a jornada completa. La prestació de serveis es realitzà de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans setmanals de forma rotativa. L’horari serà flexible d’acord a la programació dels actes festius setmanals, i es realitzarà durant el dia, nit, festes i caps de setmana. Les hores setmanals en què no es presten serveis per als actes festius i fins a completar la jornada laboral màxima establerta per conveni es realitzaran com a suport operatiu de la brigada d’imatge de poble. El lloc convocat s’integra en el Grup Subgrup E, nivell: 11.

Les tasques a reailtzar són:

 • Realització d’activitats preparatòries i tasques necessàries per als actes festius setmanals, i els que es realitzin durant el dia, nit, festes i caps de setmana
 • Petites obres, instal·lacions i serveis de reparació i manteniment d’edificis i espais públics municipals
 • Executar funcions elementals i rutinàries vinculades a la construcció, manteniment i conservació de construccions, instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, obres, pintura, fusteria, neteja i manteniment de la via pública
 • Muntar i desmuntar les infraestructures necessàries: tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o adequació d’espais
 • Neteja, pavimentació i conservació de vies públiques
 • Neteja i conservació de parcs i arbrats
 • Conducció de vehicles municipals
 • Ajuda en la prestació de serveis municipals
 • Manteniment i neteja dels magatzems municipals i l’utillatge
 • Trasllat de mobiliari i quants treballs i serveis poguessin ser susceptibles del seu lloc de treball
 • Tenir al dia inventari d’eines i control de fitxes d’utilització de l’utillatge per tercers
 • Trasllat, recepció, lliurament i recollida d’estris i documents relacionats amb l’activitat de l’ajuntament
 • Activitats preparatòries d’actes amb intervenció municipal o de serveis municipals
 • Donar suport als responsables d’imatge de poble i als oficials en la realització dels treballs a desenvolupar
 • Servei de guàrdia 24 hores per a assistència setmanal de dilluns a diumenge a funcions adscrita al lloc, motivada per situacions de funcionament ordinari o d’emergència, d’acord al sistema de torns establerts
 • Aquelles altres tasques que se li encomanin, d’acord amb la qualificació requerida per a l’accés i exercici del lloc

Requisits:

 • Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condiciona poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat
 • En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació
 • No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions
 • No haver estat separat/a, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol de les administracions publiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentencia ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
 • Estar en possessió del permís de conduir, classe B
 • A més dels establerts com a generals, s’haurà de estar en possessió del títol del certificat d’escolaritat

La documentació a aportar serà:

 • Fotocopia del Document Nacional d’identitat o del passaport
 • Fotocopia de la titulació exigida
 • Currículum vitae
 • Documents acreditatius de la experiència laboral i de la formació a meritar

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.