Es seleccionen Agents de la Policia Local 434 visites

L’Ajuntament de Deltebre publica les bases de convovatòria per a l’accès, mitjançant concurs d’oposició lliure, de 3 places d’Agent de la Policia Local.

Podeu consultar les bases fent clic aquí.

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d’agent de la policia local, enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament.

Requisits:

 • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior
 • Haver complert 18 anys i no passar dels 45
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria
 • En el cas de l’accés a la categoria d’agents, tenir una alçada mínima d’1,60 per les dones i d’1,65 pels homes
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A, A2 i B
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada
 • Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds a excepció dels permisos A i A2 que s’hauran de presentar a la finalització del curs de formació bàsica que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i abans d’iniciar el període de pràctiques de dotze mesos al municipi

Presentació de sol·licituds:

 • Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s’han d’adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc, d’acord amb les condicions establertes a la legislació vigent
 • Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades
 • Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 50 euros, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d’adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.