Es seleccionen operaris/es de la neteja d’edificis públics per a l’Ajuntament de Deltebre 439 visites

Descripció de l’oferta

Per veure les bases de l’oferta, feu clic AQUÍ.

La present convocatòria té per objecte la regulació del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball del lloc de treball d’operaris/es de la neteja d’edificis públics de l’Àrea #DeltebreTerritori de l’Ajuntament de Deltebre, per a l’eventual contractació de personal en règim laboral temporal per necessitats del servei.

Lloc de treball: Les persones que formessin part d’aquesta borsa de treball serien contractades mitjançant un contracte laboral temporal d’obra o servei determinat a jornada parcial. El lloc de treball convocat s’integraria en el Grup AP – Nivell 11.

Jornada de treball: La jornada de treball seria a temps parcial (50% de la jornada). La prestació de serveis es realitzaria de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans setmanals de forma rotativa.

Titulació exigida: Estar en possessió del certificat d’escolaritat

Requisits:

Per ser admesos i admeses i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:

Generals:

 • Ser ciutadà/na espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats Membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condiciona poden accedirà la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 • En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.
 • No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
 • No haver estat separat/a, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol de les administracions publiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentencia ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Especifics:

 • A més dels establerts com a generals, s’haurà d’estar en possessió del títol del certificat d’escolaritat.

Com inscriure’s:

Les instàncies sol·licitant prendre part de la convocatòria es presentaran a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre personalment i com a data límit el dia 4 de novembre de 2019 a les 14 hores.

Haurà d’acompanyar-se a la instància el currículum professional amb fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats:

 • Fotocòpia del DNI o NIE
 • Fotocòpia compulsada de la titulació d’accés requerida
 • Currículum vitae acadèmic i professional
 • Documentació acreditativa dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs (fotocòpies compulsades, si s’escau).

Funcions i tasques a realitzar:

 • Executar funcions de neteja i manteniment dins del seu àmbit d’actuació:
  • Netejar les instal·lacions municipals (locals i oficines consistorials, escoles municipals, centre esportiu, etc.): escombrar, fregar, passar mopa, netejar vidres, treure la pols i la brossa, etc.
  • Netejar i enllustrar mobles, portes, i altres objectes dels edificis.
  • Proveir-se dels materials necessaris per a l’execució de les tasques del seu lloc de treball i distribuir-lo a les dependències on sigui necessari.
  • Controlar el material utilitzat i realitzar el seu inventari.
  • Proposar la compra de material necessari per realitzar els tasques encomanades.
  • Fer servir adequadament les eines, equips i maquinaria necessaris pel desenvolupament dels treballs i transportar, muntar i desmuntar els equips de treball. Tenir cura del seu estat d’ordenació, reparació, neteja i conservació.
  • Informar de qualsevol proposta dels usuaris de les dependències, incidències, anomalies o desperfectes al/a la seu/va superior jeràrquic/a.
  • Emplenar adequadament els documents interns dels treballs diaris efectuats acreditant el temps destinat a la seva realització i el material utilitzat.
  • Realitzar tasques de trasllat de mobiliari petit.
  • Donar suport a la resta d’àmbits d’actuació de la brigada municipal d’Imatge de Poble de l’Àrea #DeltebreTerritori en el desenvolupament de les seves funcions.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
 • Informar al/a la superior jeràrquic/a sobre els resultats dels treballs realitzats.
 • Col·laborar amb altres unitats organitzatives en aquells casos en què es requereixi una actuació conjunta.
 • Revisar i proposar millores en les pròpies tasques. Proposar millores en el seu àmbit d’adscripció.
 • Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques dels/de les superiors jeràrquics/ques dins del seu àmbit de gestió.
 • Assistir i participar en reunions o grups de treball als quals sigui designat/da assumint el rol que li sigui requerit.
 • Aquelles altres tasques que se li encomanin, d’acord amb la qualificació requerida per a l’accés i exercici del lloc.
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.