Es seleccionen Peons a l’Ajuntament de Deltebre 569 visites

L’Ajuntament de Deltebre requereix quatre peons per a la brigada d’Imatge de Poble Municipal.

Per a consultar les bases i més informació feu clic aquí.

La data límit per presentar els currículums és el dilluns dia 28 de maig a les 14:00 hores a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre personalment.

S’ofereix:

 • Duració: des del 15 de juny de 2018 al 23 de setembre
 • Possibilitat de prórroga segons necessitats del servei
 • Prestació de dilluns a diumenge amb dos dies de descans setmanals de forma rotativa
 • Lloc convocat: Grup Subgrup E, Nivell 11

Requisits:

Requisits:

 • Ser ciutadà espanyol, o nacional de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclòs, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadants dels estats els quals, en virtud de tractats  internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquest es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 • En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre l’accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.
 • No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
 • No haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
 • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
 • Estar en possessió del permís de conduir, classe B.
 • Estar en possessió del títol de certifiat escolar

Les tasques i funcions a realitzar són:

 • Realització d’activitats preparatòries i tasques necessàries per als actes festius setmanals, i els que es realitzin durant el dia, nit, festes i caps de setmana
 • Petites obres, instal·lacions i serveis de reparació i manteniment d’edificis i espais públics municipals
 • Executar funcions elementals i rutinàries vinculades a la construcció, amenteniment i conservació de cosntruccions, instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, obres, pintura, fusteria, neteja i amanteniment de via pública
 • Muntar i desmuntar les infraestructures necessàries: tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o adequació d’aespais
 • Neteja, pavimentació i conservació de vies públiques
 • Neteja i onservació de parcs i arbrats
 • Conducció de vehicles municipalsAjudar en la rpestació de serveis municipals
 • Manteniment i neteja dels magatzems municipals i l’utillatge
 • Trasllat de mobiliari i quants treballs i serveis poguessin ser susceptibles del seu lloc de treball
 • Tenir al dia invetari d’eines i control de fitxes d’utilització de l’utillatge per tercers
 • Trasllat, recepció, lliurament i recollida d’estris i documents relacionats amb l’activitat de l’ajuntaemnt
 • Activitats preparatòries d’actes amb intervenció municipal o de serveis municipals
 • Donar suport als responsables d’imatge de poble i als oficials en la realització dels treballs a desenvolupar
 • Servei de guàrdia 24 hores per a assistència setmanal de dilluns a diumenge  funcions adscrita al lloc, motivada per  situacions de funcionament ordinari o d’emergència, d’acord al sistema de torns establerts
 • Aquelles altres tasques que se li encomanin, d’acord amb la qualificació requerida per a l’accés i exercici del lloc

El procés de selecció serà el següent:

 • 1ª fase: Concurs de mèrits
 • 2ª fase: prova de coneixements
 • 3ª fase: entrevista

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.