Es sol·licita Auxiliar Administratiu/va per a Centres Educatius 313 visites

La Generalitat de Catalunya sol·licita Auxiliar Administratiu/va per a Centres Educatius.

Requisits:

 • Titulació de graduat escolar, de formació professional o grau equivalent
 • Coneixements a nivell de suficiència de la llengua catalana (certificat C1)
 • No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llei de llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Irgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 2 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència
 • Experiència de 24 mesos en tasuqes similars
 • Disponibilitat de vehicle propi

Les tasques a realitzar són:

 • Arxiu i classificació de la documentació dle centre
 • Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, consulta, franquieg, etc.)
 • Transcripció de documents i elaboració itranscripció de llistes i relacions
 • Gestió infomràtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui a cada cas)
 • Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre
 • Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, eprmisos,…)
 • Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, etc. d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcciño o la secretaria del centre
 • Manteniment de l’inventari
 • Control de documents comptables simples
 • Exposició i distribució de la docuemtnació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.

Per a isncripcions en l’oferta i més inforamció feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.