Es sol·licita Cap d’obres, Arquitecte o Aparellador 240 visites

Empresa de Tortosa necessita incorporar un perfil de cap d’obres o aparellador o arquitecte amb 5 anys d’experiència . Les característiques del lloc de treball s’especificaran en el moment de l’entrevista.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Planificar, coordinar i supervisar l’execució de les obres que l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis.
 • Informar periòdicament a la direcció facultativa i al cap de grup de l’estat de les obres (pel que fa a planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions
 • Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials
 • Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l’obra (existències i consums)
 • Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc.
 • Gestiona l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.)
 • Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada
 • Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat
 • Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra
 • Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra
 • Gestiona tota la documentació de l’obra: actes; llicències i permisos; contractes; llibres de l’obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc.

Formació reglada i graduats:

 • Enginyeries Superiors
 • Enginyeria Superior Industrial
 • Arquitectura Tècnica
 • Enginyeries Tècniques
 • Enginyeria Tècnica Industrial
 • Arquitectura Superior
 • Graus en Enginyeria i Arquitectura
 • Màsters en Enginyeria i Arquitectura
 • Formació complementària:
  • Postgrau de cap d’obra
  • Cursos sobre el Codi Tècnic de l’Edificació: aplicació, principals aspectes i documents bàsics
 • Altres coneixements específics:
  • Coneixement de tècniques de planificació i organització del procés constructiu
  • Coneixement de tècniques específiques de prevenció, seguretat i salut laboral en la construcció
  • Coneixement de tècniques de medició, pressupost i dimensionat de costos del procés constructiu
  • Domini a nivell d’usuari/a de programes genèrics com Word, Excel, Outlook o Explorer
  • Domini de programes específics com Autocad (2D i 3D), Presto, TCQ 2000, Microsoft Project i edició i creació de documents i plànols a PDF

Per a isncripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.