Es sol·licita Conserge per a piscina municipal 353 visites

L’ajuntament de l’Aldea sol·licita, amb caràcter d’urgència, un/a Conserge per a la piscina municipal durant la temporada d’estiu 2018.

Tasques a realitzar:

 • Manteniment bàsic del clor
 • Obertura i tancament de les instal·lacions
 • Control i la gestió de l’entrada i sortida dels usuaris del servei
 • Controlar el bon ús del mobiliari i de les instal·lacions de les piscines
 • Neteja de les cambres higièniques mantenir en bon estat de neteja les zones de sol i repòs

Requisits:

 • Ésser ciutadà/na espanyol/a, o nacional de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o la d’un estat amb tractat nternacional subscrit per la Unió Europea i ratificat per Espanya, al qual sigui aplicable la lliure circulació dels/les treballadors/es. També podran participar aquells estrangers/es amb residència legal a Espanya, de conformitat amb la legislació vigent
 • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat legal de jubilació forçosa
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del lloc
 • No estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre i la Llei 21/1987, de 26 novembre, del Parlament de Catalunya, que es refereixen al personal al servei de les Administracions públiques
 • No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública
 • Tenir coneixements de la llengua catalana de nivell A bàsic
 • Certificat d’inexistència d’antecedents per delictes de naturalesa sexual

 

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar a l’Alcaldia de la Corporació i es presentarà, conjuntament amb la documentació necessària, al Registre General d’aquest Ajuntament fins el dia 29 de maig de 2018, o en algun dels llocs
previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions  públiques. La convocatòria d’aquest procés i les bases es publicarà la pagina www.laldea.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Per a consultar les bases i més informació feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.