Es sol·licita Diplomat/da en treball Social 566 visites

La Generalitat de Catalunya sol·licita Diplomat/da en treball Social per a Centres Educatius del Baix Ebre per a realitzar substitucions de curta durada.

Requisits:

  • Disposar de la Diplomatura en Treball Social
  • Coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1)
  • No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor, modificada per la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència
  • Experiència mínima de 2 anys en llocs similars

Les tasques a realitzar ón.

  • Desencolupar treball social, per tal de garantir l’atenció integral del procés educatiu de l’alumnat
  • Analitzar la cobertura de les necessitats materials, físiques i socials per fer ús dels recursos disponibles en benefici de l’alumne
  • Ocasionalment, realitzar reunions i entrevistes fora de l’horari establert

Per a inscripcions en l’oferat i més inforamció feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.