Es sol·licita Subaltern/a a Centres Educatius 291 visites

La Generalitat de Catalunya sol·licita Subaltern/a a Centre Educatius a la Ribera d’Ebre per a substitucions de curta durada en centres educatiu.

Requisits:

  • Titulació d’estudis primaris
  • Coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2)
  • No haver estat comdemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecciño Jurídia del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència

Les funcions a realitzar són:

  • Vigilar les instal·lacions del centre
  • Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixem al centre
  • Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre
  • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars
  • Atendre a l’alumnat
  • Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip durectiu

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.