Es sol·licita Tècnic/a Auxiliar de Comunicacions 293 visites

L’Ajuntaemt d’Alcanar sol·licita un/a Tècnic/a Auxiliar de Comunicacions

L’objecte d’aquestes bases és te per objecte la provisió, pel sistema de concurs-oposició lliure, d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de Comunicació, especialitat tècnic de ràdio,  personal laboral temporal d’aquest Ajuntament, assimilada per conveni col·lectiu al grup de classifi cació “C1”.

Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:

 • Presentar original i fotocòpia per compulsar del document identificatiu dels mèrits al·legats i un CV
 • En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en aquestes bases, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en fi nalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català
 • Ser ciutadà/ana espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió Europea, tot restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat
 • Haver complert 16 anys i no excedir l’edat establerta com a màxima per a l’ingrés en un cos o una escala, o en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa
 • Estar en possessió de la titulació sufi cient o estar en condicions d’obtenir-la en la data de finalització de presentació d’instàncies per prendre part de les proves selectives: Batxillerat, FPII, CFGS o un altre d’equivalent, en la data en què fi nalitzi el termini de presentació d’instàncies. Per titulacions obtingudes a l’estranger haurà d’estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d’Educació i Cultura
 • Conèixer les dues llengües ofi cials a Catalunya (català nivell C i castellà): Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
  • Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de manera ofi cial a Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certifi cat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, tot això d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya
  • Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de trobar-se en possessió del certifi cat de coneixements de llengua catalana, corresponent al nivell indicat de català, de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent
  • Estan exemptes d’acreditar coneixements de llengua catalana:
   • Les persones aspirants que amb la possessió del títol exigit com a requisit específic de participació a la convocatòria acreditin, amb aquest mateix títol, que tenen el nivell de coneixements exigit o superior, tenint en compte la disposició addicional 1 i el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certifi cació de coneixements de català
   • Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius

El procés selectiu consistirà en:

 • Prova de català (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de nivell C de català. L’exercici es qualificarà com a apte o no apte, i caldrà la qualifi cació d’apte per superar la prova i passar a la següent
 • Prova de castellà (de caràcter obligatori i eliminatori): Consistirà en la realització d’una prova de coneixements de castellà a nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita adequada per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, per a les persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola
 • Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori): Consistirà a realitzar un o diversos casos pràctics relacionats amb la redacció, locució, conducció de programes informatius i gestió de programes informàtics de gravació i edició d’audio. L’exercici tindrà una durada indicada pel tribunal i es puntuarà de 0 a 10 punts, essent necessària l’obtenció d’un 5 per superar la prova
 • Valoració currículum: Avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants en el període de presentació d’instàncies, d’acord a la puntuació que consta a les bases

Per a consultar les bases i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.